ImageRegulamin promocji

Dominika Stelmach: PUMA zaprasza na wielkie TESTOWANIE butów FAAS dostępnych w trakcie EXPO przy Półmaratonie Warszawskim. Macie 7 dni, by zwrócić buty, jeżeli nie spełnią waszych oczekiwań. Wierzymy jednak, że nasze buty są naprawdę dobre: szybkie, lekkie, wygodne i ŁADNE:) Buty w ciągu 7 dni można będzie oddać tylko w Sklepie Biegacza przy ulicy Hanki Czaki 4 w Warszawie. Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem akcji.  

REGULAMIN PROMOCJI
TESTUJ BUTY PUMA FAAS PRZEZ TYDZIEŃ


Organizator
Organizatorem i fundatorem promocji jest firma PUMA Polska Sp. z o.o. z siedzibą 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58, zwana dalej Organizatorem.

Uczestnicy promocji

Promocja TESTUJ BUTY PUMA FAAS PRZEZ TYDZIEŃ skierowana jest do osób, które dokonają zakupu dowolnego modelu butów PUMA FAAS w podczas targów EXPO Sport&Fitnes w Warszawie w dniach 23-24.03.2012 na stoisku firmy PUMA.

Zasady promocji
TESTUJ BUTY PUMA FAAS PRZEZ TYDZIEŃ

TESTUJ BUTY PUMA FAAS PRZEZ TYDZIEŃ

1.    Dokonując zakupu  dowolnych butów PUMA FAAS w okresie trwania promocji lub do wyczerpania modeli promocyjnych, kupujący otrzymuje prawo do zwrotu butów w ciągu 7 dni liczonych od dnia zakupu.
Zwrot butów możliwy jest tylko w sklepie Sklep Biegacza ul. Hanki Czaki 4 w Warszawie.

2.    Zwracane buty mogą nosić ślady normalnego użytkowania biegowego powstałego w okresie nie dłuższym niż 7 dni. Nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych świadczących o użytkowaniu niezgodnym z przeznaczeniem. Muszą być wyczyszczone. Jedna osoba może testować tylko jedną parę butów, co oznacza, że każdy może zwrócić TYLKO jedną parę butów. Zwrot odbywa się za poświadczeniem sprzedawcy, a zwracający zobligowany jest do podania swoich danych osobowych oraz powodu zwrotu obuwia (informacja posłuży do ulepszenia oferowanych przez markę PUMA produktów. Przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Przekazane informacje mają zapobiec sytuacji, w której dana osoba testuje, a tym samym zwraca, więcej niż jedną parę butów ).

3.    Zwrot możliwy jest tylko i wyłącznie za okazaniem paragonu fiskalnego zakupu.

4.    Buty przeznaczone są do biegania po asfalcie, chodniku i bieżni mechanicznej. Testy mogą odbywać się tylko na takiej nawierzchni. Buty testowane w terenie przełajowym nie będą podlegały zwrotom (nie dotyczy modelu FAAS 250 Trail, który jest wyłączony z promocji). Testowanie nie może odbywać się w skrajnych warunkach pogodowych (deszcz, śnieg, grad).

5.    PUMA zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do udziału w promocji osobie, która narusza postanowienia Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólnie przyjęte normy moralne.

6.    Uczestnicy Promocji zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem. Udział w akcji oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu.

7.     Regulamin Promocji podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany, zaś wszelkie spory wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby PUMA.

8.    Postanowienia Regulaminu Promocji są wyłączną podstawą prowadzenia Promocji.

9.    Wyłączną odpowiedzialność za przeprowadzenie Promocji ponosi PUMA.

10.     Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie PUMA oraz na stoisku firmy PUMA w dniach 23-24.03.2012 podczas EXPO Sport&Fitness w Warszawie.

11.     Wszelkie reklamacje związane z Promocją należy zgłaszać pisemnie do firmy PUMA, na podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Promocją najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Promocji. Reklamacje związane z Promocją rozstrzyga PUMA w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora Promocji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Czas trwania promocji


Promocja jest organizowana wyłącznie podczas targów EXPO Sport&Fitness w Warszawie. Zakup butów w promocji TESTUJ BUTY PUMA FAAS PRZEZ TYDZIEŃ może odbywać się od 23 marca do 24 marca 2012 roku lub do wyczerpania modeli promocyjnych.
W przypadku wyczerpania modeli objętych promocją, akcja promocyjna może zostać przerwana w trybie natychmiastowym.

Informacja o konkursie


Wszelkie informacje o promocji można uzyskać od sprzedawcy, który na żądanie klienta ma obowiązek udostępnić powyższy „Regulamin promocji”.

Spory

Wszelkie ewentualne kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z przeprowadzeniem promocji, „TESTUJ BUTY PUMA FAAS PRZEZ TYDZIEŃ. ZGARNIAJ BONY RABATOWE” należy przedkładać na piśmie w siedzibie firmy PUMA Polska Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa do 14 dni od momentu zaistnienia spornego zdarzenia. Firma PUMA rezerwuje sobie prawo do ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów w terminie do 31 dni od chwili otrzymania zgłoszenia, zastrzegając sobie prawo do rozstrzygnięcia spornych sytuacji zgodnie z własną interpretacją. Decyzja ostateczna jest wiążąca i nie można się od niej odwoływać. Wszelkie roszczenie wynikające z tytułu sytuacji spornych nie mogą przekroczyć łącznie wartości zakupionego towaru.

Warunki obowiązywania promocji.

•    Promocja TESTUJ BUTY PUMA FAAS PRZEZ TYDZIEŃ dotyczy wyłącznie BUTÓW PUMA FAAS z kolekcji PUMA dostępnej na stoisku PUMA podczas targów EXPO Sport&Fitness w Warszawie.
•    Możliwość udziału w promocji istnieje tylko do momentu wystawienia dokumentu fiskalnego (tu: paragon).
•    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz terminu obowiązywania promocji.
•    Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
•    Powyższa akcja promocyjna jest oparta na uregulowanej w art. 919 i n. k.c. konstrukcji przyrzeczenia publicznego zwykłego, przez które rozumie się publiczne przyrzeczenie nagrody za określone zachowanie się.
•    Regulaminu promocji „TESTUJ BUTY PUMA FAAS PRZEZ TYDZIEŃ” – nie występuje element przypadku, przez co przepisy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych nie znajdują zastosowania.
{moscomment}